Nieuwe werkwijze: berekening van de werkelijke loonkost

gestion-de-carriere

Hoe de werkelijke loonkost berekenen voor uw dossier bewijsstukken?

De handleiding verwijst op pagina’s 8 en 9 naar 3 soorten van bewijsstukken: facturen, forfaitaire terugbetaling van loonkost en werkelijke loonkost van de begunstigde van een maatregel.

Hierbij hernemen we de afspraken van het beheerscomité over de mogelijke kosten en hun bewijsstukken:

“De bewijsstukken worden ingediend het jaar volgend op het jaar waarin de kosten werden gemaakt. Bewaar dus je bewijsstukken goed.  Onderstaande opsomming van bewijsstukken is niet exhaustief. Het beheerscomité behoudt het recht om andere bewijsstukken te aanvaarden. Mogelijke bewijsstukken kunnen zijn:

– Voor uitgaven waar een factuur aan verbonden is: Bewijsstuk: de factuur, geadresseerd aan de onderneming met het juiste RSZ-nummer, vermelding van een datum en duidelijke omschrijving voor de levering van de goederen en/of uitvoering van de opdracht. Het bedrag zonder BTW kan ingebracht worden als kost.

– Forfaitaire terugbetaling: voor de loonkost van werknemers die in het kader van een maatregel worden ingezet of die begunstigde zijn van een maatregel:  €25/uur voor de begunstigde. €55/uur voor de begeleider/opleider. Bewijsstuk: gehandtekende aanwezigheidslijst indien het gaat om een actie in groep of document met beschrijving/overzicht van de activiteit, naam van de interne werknemer en aantal uren indien het gaat om een individuele actie

– Werkelijke loonkost: Voor loonkost van een begunstigde van een maatregel. Bewijsstuk: berekening van loonkost door de onderneming met een bewijsstuk voor alle onderdelen van de berekening of een bewijs door derden via een specifieke verklaring van het Sociaal Secretariaat.

De bewijsstukken voor de kosten worden telkens in het jaar volgend op het jaar waarin ze werden gemaakt ingediend via de website.  Op basis van de ingediende bewijsstukken wordt de uitbetaling gedaan tot maximum de financiële ondersteuning waar je dat jaar recht op hebt.  De budgetten kunnen dus niet over de jaren heen opgeteld worden. Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitbetaling”.

 

Het beheerscomité van 30 augustus 2018 heeft over deze 3de piste nl. “werkelijke loonkost” een beslissing genomen m.b.t. al dan niet te weerhouden loonelementen, berekeningsformule en voorstelling in Excel sheet.

De werkwijze is gebaseerd op een aantal basisprincipes:

  • Per begunstigde(n) en per maatregel in het goedgekeurde plan van dat jaar wordt de berekening gemaakt
  • 4 componenten in € uitgedrukt:

1.Brutoloon van werknemer

2.Forfaitaire patronale RSZ bijdragebedrag, waarbij het forfaitair % voor arbeiders en bedienden respectievelijk 48,66% en  32,38% is.Hieronder treft u de redenering achter dit forfaitair percentage aan:

ARBEIDERS : 38,39% patronale RSZ-bijdrage + 10,27% vakantiepremie = 48,66%

De bijdrage van 38,39% bestaat uit volgende onderdelen: basisbijdrage: 22,65%, jaarlijkse vakantie: 5,61%, arbeidsongevallen: 0,02%, werkloosheid: 1,93%, loonmatiging: 7,35%, sociaal fonds Chemie: 0,40%, vormingsfonds: 0,20%,  bedrijfssluiting: 0,23%

BEDIENDEN : 32,38%

De bijdrage van 32,38% bestaat uit volgende onderdelen: basisbijdrage: 22,65%, arbeidsongevallen: 0,02%, werkloosheid: 1,93%, loonmatiging 7,35%, vormingsfonds: 0,20%, bedrijfssluiting: 0,23%

3. Bedrag van patronale kostenvermindering

  • Het reële bedrag van de vermindering van bedrijfsvoorheffing op ploegenarbeid
  • De structurele RSZ-vermindering voor de betrokken medewerker
  • De verminderingen voor doelgroepen voor de betrokken medewerker

4. Bedrag van reële patronale kosten voor de begunstigde

Bijvoorbeeld kan het hier gaan om kosten van groepsverzekering, arbeidsongevallenverzekering, maaltijdscheques, ecocheques,…

 

De berekeningsformule voor door het DF gedefinieerde en toegestane loonelementen van de werkelijke loonkost is de volgende: component A + component B –  component C (in 3 stukken) + component D.

U moet werken in de Excel sheet die u hier kan vinden. Deze kan u nadien als pdf opladen in het online-systeem.

Vergeet ook niet het eindbedrag per maatregel elektronisch in het online-systeem te vullen.

De experts blijven ter uw beschikking voor bijkomende informatie.

<

Demografie Fonds