Gezondheid

Gezondheidspromotie en- preventie vormen belangrijke aandachtspunten in het streven naar duurzame loopbanen en werkbaar werk in de sector. Er bestaat uitgebreide wetgeving rond de wettelijke verplichtingen van de werkgever in deze materie, met de bedoeling problemen te voorkomen nog voor ze ontstaan. Binnen het demografiefonds kunnen enkel maatregelen gefinancierd worden, die dat wettelijke niveau overstijgen. Waar de grens precies ligt, zal geval per geval beoordeeld moeten worden.

Gezondheidspromotie en leefstijlgedrag

Gezond werken staat voor vitale werknemers in een gezonde werkomgeving. Een gezonde leefstijl is daarbij belangrijk en richt zich op thema’s als voldoende beweging, evenwichtige voeding, niet roken, mentale veerkracht, ….
• Gezondheidsinformatie- en voorlichting
• Medische begeleiding & check-ups
• Stimuleren en faciliteren van BRAVO: (meer) bewegen, (stoppen) met roken, (matig gebruik van) alcohol, (gezonde) voeding en (voldoende)ontspanning

Ergonomie

Iedere werkgever heeft een aantal verplichtingen om via ergonomische ingrepen de lichamelijke belastingsrisico’s op het werk te verminderen. Werkbaar werk betekent dat de werkplek ook vanuit een fysiek oogpunt een duurzaam karakter heeft. Ergonomische maatregelen kunnen verwezenlijkt worden na overleg binnen het cpbw of via het JAP en globaal preventieplan. Bovenwettelijke maatregelen kunnen gefinancierd worden via het demografiefonds
• Werkplekaanpassingen
• Aanschaf van hulpmiddelen

Preventie

Gezondheidspromotie is één, gezondheidspreventie is twee. Voorkomen dat er werkgerelateerde gezondheids- of welzijnsschade is, vormt een essentieel onderdeel in een beleid rond duurzame loopbanen en werkbaar werk. Volgens de werkbaarheidsmonitor ervaart 30% van de werknemers vandaag werkstress in de sector. Dit is vergelijkbaar met andere sectoren. Hoe pakken we dit op een duurzame manier aan?
• Wegwerken van fysieke en psychosociale belemmeringen om veilig, gezond en vitaal aan het werk te blijven (zie ook hefboom ‘Werk’)
• Aanbieden van psychologische bijstand

Ziekte

Gebrek aan een goede voorbereiding doet een terugkeer na (langdurige) ziekte soms mislukken. Hoe vermijden we dit en hoe gaan we op een duurzame manier met afwezige en zieke collega’s om?
• Investeren in terugkeerbeleid na (langdurige) ziekte en investeren, daar waar mogelijk, in aangepast werk.

Bronnen: Zie resultaten van de Werkbaarheidsmonitor chemische sector