Ziekte

Gebrek aan een goede voorbereiding doet een terugkeer na (langdurige) ziekte soms mislukken. Hoe vermijden we dit en hoe gaan we op een duurzame manier met afwezige en zieke collega’s om?

Waarom?

Als een werknemer door ziekte of ongeval (langdurig) afwezig is geweest, dan is het van belang om de terugkeer naar de werkvloer te optimaliseren. Een goed uitgebouwd terugkeerbeleid moet ervoor zorgen dat de werknemer naargelang zijn/haar huidige capaciteiten terug aan de slag kan gaan, met het oog op een duurzame loopbaan. In veel gevallen is maatwerk noodzakelijk om op de specifieke noden van de werknemer in te spelen. De vernieuwde wetgeving voorziet verplichtingen voor werkgever en werknemer. Enkel acties die verder gaan dan die wettelijke verplichting, kunnen bij het Demografiefonds ingediend worden. Een voorbeeld van een bovenwettelijke maatregel financierbaar vanuit het fonds is het aanstellen van een re-integratiebegeleider, een verlengde van de rol van persoonlijke coach. Deze begeleiders zijn coach van de persoon die ziek thuis is en wil terugkeren, maar evengoed van de teamleiders die een teamlid moet opvangen en waar misschien een aantal zaken moeten uitgeklaard worden. Het werkbaar werk-karakter van de terugkomsituatie staat centraal in de gesprekken met de begeleider.

Concrete actie: