Investeren in ondersteunend collegiaal klimaat (peter/meter/mentor&teamimprovement)

Inzetten op werkbaar werk heeft voor vele werknemers een belangrijke collegiale component. Door systemen van bijvoorbeeld peter- of meterschap leren we van elkaar, geven we ervaringen door, lossen we problemen samen op, … Als mentor voelen we ons mede verantwoordelijk voor het welzijn en de ontwikkeling van de andere. Positieve feedback of waardering door collega’s ondersteunt en bevordert het teamklimaat.

Mentor, peter- of meterschap kan worden versterkt wanneer de mentor ook formeel wordt aangesteld (b.v. 10% van zijn tijd), waardoor zijn rol zichtbaar wordt gemaakt binnen de organisatie. Bepaalde andere (b.v. fysiek sterk belastende) taken kunnen hierdoor formeel uit het oude takenpakket worden overgeheveld. Het spreekt ook voor zich dat mentorschap versterkt kan worden door gepaste opleiding en ondersteuning (link voorzien met punt5 onder loopbaanondersteuning en punt3 onder leren op de werkplek). Niet iedere senior werknemer beschikt per definitie over de nodige coachingsvaardigheden. In het kader van het Demografiefonds hoort het opnemen van de mentor, peter-of meterschapsrol (en de kosten die hieraan verbonden zijn) onder actiedomein ‘werk’. De opleidingen voor peters of meters hoort onder het domein ‘competenties’ (coachingsvaardigheden) of ‘loopbanen’ (vaardigheden als loopbaanfacilitator).

Naast een taakinhoudelijke dimensie is er evengoed een relationele dimensie verbonden aan het collegiaal klimaat. Succescriteria voor goede en duurzame collegiale relaties zijn immers niet altijd even eenvoudig te vatten. Wat wel kan is de dialoog rond het thema aan te gaan. Het team wordt dan uitgenodigd om de groepssfeer en -dynamiek te benoemen en te evalueren. Ook excessen of schaduwzijden (b.v. onder de vorm van uitsluiting of favoritisme) moeten op tafel kunnen komen en worden aangepakt. Zo’n overleg kan worden gefaciliteerd door interne of externe teamcoaches. Het kan oplossingen aanreiken die verder gaan dan het inzetten op teambuildingactiviteiten alleen. Zo kan het teamgevoel extra worden gestimuleerd door het vieren met elkaar van (kleine en grote) teamsuccessen. Er kan ook een actieplan worden opgezet om systematisch te werken aan een geoptimaliseerd en versterkend teamklimaat. Binnen het kader van het Demografiefonds moeten maatregelen in domein 1 (Werk) rond ondersteunend collegiaal klimaat betrekking hebben op investeringen in collectief teamklimaat, ‘teamimprovement’, met nadruk op maatregelen rond goede samenwerking die eventueel ondersteunend zijn voor andere maatregelen onder het domein ‘werk’. Het gaat dus niet over courante ‘teambuilding-activiteiten’.

Bron:

De Prins, P. (2015). 12 sleutels voor duurzaam HRM. Leuven: Acco.