Ondersteuning leidinggevenden/mentoren/peters-en meters in hun rol van coach

Onmisbaar in een leer- en ontwikkelingscultuur is de dialoog tussen leidinggevende en werknemer. Daarin wordt gezocht naar een match tussen de doelstellingen van de organisatie en de talenten van het individu. Dat betekent dat leidinggevenden duidelijke ideeën en plannen nodig hebben over wat ze willen bereiken en hierop sturen en medewerkers helpen om hun talenten te gebruiken en hen in een context te plaatsen die zich daartoe leent. Talentmanagement en ondersteunend leiderschap kunnen op die manier het werkbaar werk gehalte van werknemers verhogen.

Ook in de relatie en dialoog tussen mentor/peter/meter en werknemer gelden deze uitgangsprincipes. Ook zij kunnen de rol als coach opnemen. Coaching staat ver van het leren binnen het klassikale gebeuren en creëert evolutie door iemand zich bewust te laten worden van wat men (niet) wil bereiken, wat de realiteit is, en wat de keuzemogelijkheden zijn. In een coachingstraject worden concrete ontwikkeldoelstellingen geformuleerd en hanteert de coach systematische werkwijzen en communicatievormen om gedragsverandering bij de gecoachte te realiseren. Coaching is dan ook een intensieve manier van leren en vraagt vaak ondersteuning en een ontwikkeltraject bij de coaches zelf. Een gepaste opleiding voor mentoren/peters/meters/ leidinggevenden zelf in coachingsvaardigheden is vaak essentieel om tot goede resultaten op het vlak van werkbaar werk te kunnen komen in coachingstrajecten. Niet iedere senior werknemer of leidinggevende beschikt immers per definitie over de nodige coachingsvaardigheden. Naast interne collega’s kunnen ook externe netwerkcontacten aangewend worden om tot oplossingen te komen of verbeteringen aan te brengen. Het participeren aan bijvoorbeeld lerende netwerken kan tot zeer snelle leerwinst en ervaringsuitwisseling leiden.

In het kader van het Demografiefonds kan hierop ingezet worden, eventueel in combinatie met andere actiegebieden van het fonds, zoals loopbaanondersteuning en motiverend leiderschap.