Uittekenen van loopbaantrajecten

Om zicht te krijgen op de loopbaantoekomst kunnen er loopbaantrajecten worden uitgetekend. Binnen zo’n trajecten vormen loopbaanpaden belangrijke richtingaanwijzers voor de werknemers en de organisatie. Loopbaanpaden houden een logische en rationele opeenvolging in van functie- of rolveranderingen. Vaak maakt men een onderscheid tussen de expertiseladder (b.v. van junior naar senior expert), de leidinggevende ladder (b.v. van teamchef naar afdelingschef) en de projectgebonden ladder (b.v. van operationele projectrol naar coördinerende projectrol). Stappen op een loopbaanpad zijn duidelijk afgebakend in termen van criteria tot een volgende stap (competenties, nodige ervaring, …).  Ontwikkeling in de loopbaan zullen en hoeven niet altijd netjes verticaal binnen deze kaders verlopen. Afhankelijk van de loopbaanoriëntatie van de werknemers en de behoefte  van de organisatie kunnen bewegingen binnen de organisatie ook perfect horizontaal zijn of kunnen ze b.v. tegelijkertijd project- én expertisegebonden zijn. Binnen een duurzame loopbaanvisie is maatwerk mogelijk binnen een gestructureerde aanpak.

Nieuw binnen een duurzame loopbaanvisie is eveneens dat werknemers niet van job hoeven te veranderen, om toch een dynamische loopbaan te hebben. Vaak zijn er heel wat opportuniteiten binnen de job zelf om te ontwikkelen en zich verder te versterken. Vaak vragen jobs ook gewoonweg  een lange inwerktijd, zodat te snelle jobwissels ook nefast kunnen zijn voor de organisatie. Het is daarom belangrijk om als organisatie in dialoog met werknemers te bespreken welke groei ze kunnen doormaken in de job, hoe ze hun impact hierdoor geleidelijk kunnen verhogen en waarom het voor de onderneming van belang is dat ze de functie uitoefenen met een langetermijnperspectief voor ogen.

Het in kaart brengen van het loopbaanpotentieel van jobs, zeg maar de ‘groei- of leercurves’, kan hierbij een ondersteunende tool zijn. Duurzaamheid in de loopbaan kan dan worden verhoogd door met werknemers in dialoog te gaan over hoever ze in hun leercurve zitten binnen hun job, welke competenties ze hiertoe hebben ontwikkeld, en welke competenties ze nog verder kunnen en willen ontwikkelen of inzetten. Het komt er op neer groei in de job te erkennen en te waarderen en hierrond in dialoog te gaan.

Bronnen: