Werk

 

Duurzame loopbanen creëren we door (wanneer nodig) te sleutelen aan onze werksituatie. Het behoud en de verbetering van ons werkvermogen is de gedeelde verantwoordelijkheid van zowel werknemer, werknemersvertegenwoordiging (in die organisaties waar overlegorganen bestaan), als werkgever.


Vanuit de werkbaarheidsmonitor weten we dat 68% van de werknemers in de chemische sector het haalbaar acht om tot de pensioenleeftijd te werken. 32% van de werknemers geeft aan dit te kunnen, wanneer het werk daartoe (beter) aangepast wordt. Hoe pakken we dit aan, ook rekening houdend met de eisen van een efficiënte arbeidsorganisatie?

Arbeidstijd & verlofregeling

Misschien is ‘tijd’ een issue ? Als een efficiënte arbeidsorganisatie kan worden gecombineerd met  werknemersflexibiliteit op basis van consensus kunnen jobs werkbaarder worden.

Ploegensysteem & werkrooster

Misschien is het werkrooster of het ploegensysteem voor verbetering vatbaar?  Werken in ploegen houdt gezondheids- en sociale risico’s in. Het respecteren van een aantal beschermingsprincipes in het roosteren kan de werkbaarheid aanzienlijk verbeteren.

Concrete actiedomeinen zijn:

Jobinhoud

Misschien ligt er een opportuniteit bij de job-inhoud zelf? Wordt er te veel gevraagd in verhouding met wat medewerkers aankunnen? Of wordt er net te weinig gevraagd zodat werknemers niet echt tot hun recht komen? Uit de werkbaarheidsmonitor blijkt dat 78% niet, maar 22% van werknemers in de chemische sector wel met motivatieproblemen kampt. Reden te meer om meer werk te maken van zinvolle en gevarieerde jobs voor iedereen.
Concrete actiedomeinen zijn:

Arbeidsorganisatie

Werkbaarheidsrisico’s schuilen niet enkel in de individuele job-context, maar ook in de ruimere werkorganisatie. Hoe zijn taken verdeeld en wie neemt de coördinatie op zich? Meer autonomie op team- en individueel niveau en een slimmere verdeling van taken kunnen jobs werkbaarder maken.
Concrete actiedomeinen zijn:

Motiverend leiderschap & teamklimaat

Een zinvolle job is één, deze kunnen uitoefenen met fijne collega’s is twee. Ook leidinggevenden kunnen hierin een verschil maken: door duidelijk richting te geven, te waarderen en te coachen. Het wederzijds nastreven van een kwaliteitsvolle dialoog op vlak van werkbaar werk kan zaken bespreekbaar en oplosbaar maken.
Concrete actiedomeinen zijn:

 

Bronnen: Zie resultaten van de Werkbaarheidsmonitor chemische sector