Aanbieden van psychologische bijstand

Het aanbieden van psychologische bijstand kadert eveneens in een preventiebeleid. Deze bijstand wordt vaak verleend door een vertrouwenspersoon. De aanwezigheid van een vertrouwenspersoon is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen, vooral in ondernemingen waar de preventieadviseur behoort tot de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Op die manier kunnen werknemers die menen het slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk rechtstreeks worden opgevangen door een persoon bij wie ze gehoor vinden. In het kader van de middelen van het Demografiefonds kunnen bovenwettelijke acties worden opgezet zowel m.b.t. de klassieke thema’s (geweld, pesten, ongewenst seksueel gedrag) als ruimere thema’s als b.v. omgaan met depressie, burnout, trauma’s, alcohol-, drugs- en drankmisbruik, zelfmoord, … Het opzetten van acties en het aanbieden van psychologische bijstand, voorlichting en opleiding rond deze of andere thema’s, bijvoorbeeld door een externe professional, kan tegelijkertijd ondersteunend, preventief als stigma-verlagend werken.

Bronnen:

http://www.werk.belgie.be

http://www.voeljegoedophetwerk.be/